Šikovný investičný program Klasik (ŠIP Klasik)

ŠIP Klasik je vhodný pre investorov, ktorí očakávajú zhodnotenie peňazí bez výraznejšieho kolísania. Naším cieľom je dosiahnuť stabilnú mieru zhodnotenia. Na dosiahnutie tohto cieľa využívame presúvanie investícií medzi rôznymi triedami aktív v čase, čím sa snažíme pre vás dosiahnuť nižšie riziko straty a na druhej strane sa snažíme neustále vyhľadávať príležitosti na dosiahnutie zaujímavého výnosu.

Podiel akcií v portfóliu

Maximálne 10% aktív môže byť investovaných do akciovej zložky, a to buď priamo alebo postredníctvom podielových fondov. Okrem akcií môže fond investovať ďalších 10% portfólia do alternatívnych investícií, resp. do dlhopisov v neinvestičnom pásme. Zvyšných minimálne 80% portfólia je stabilne zainvestovaných v dlhopisoch v investičnom pásme a nástrojoch peňažného trhu.

Štruktúra investícií

Váha jednotlivých tried aktív sa v portfóliu môže dynamicky meniť. Limity sú určené rozdielne podľa vybraného rizikového profilu. Cieľom je dosahovať maximálne možné výnosy s prihliadnutím na riziko, ktoré je klient ochotný podstúpiť.