Šikovný investičný program Balans (ŠIP Balans)

ŠIP Balans je vhodný pre investorov, ktorí hľadajú vyváženú investíciu, ktorá môže zhodnotiť ich peniaze efektívnejšie. Naším cieľom je nájsť vyvážený pomer výnosu a rizika. Na dosiahnutie tohto cieľa využívame presúvanie investícií medzi rôznymi triedami aktív v čase, čím sa snažíme pre vás dosiahnuť nižšie riziko straty a na druhej strane sa snažíme neustále vyhľadávať príležitosti na dosiahnutie zaujímavého výnosu.

Podiel akcií v portfóliu

Maximálne 30% aktív môže byť investovaných do akciovej zložky, a to buď priamo alebo postredníctvom podielových fondov. Okrem akcií môže fond investovať 10% portfólia do alternatívnych investícií, resp. môže investovať do dlhopisov v neinvestičnom pásme. Objem investícií do akcií + alternatívnych investícií + dlhopisov v neinvestičnom pásme nesmie prekročiť 60% portfólia. Zvyšných minimálne 40% portfólia je stabilne zainvestovaných v dlhopisoch v investičnom pásme a nástrojoch peňažného trhu.

Štruktúra investícií

Váha jednotlivých tried aktív sa v portfóliu môže dynamicky meniť. Limity sú určené rozdielne podľa vybraného rizikového profilu. Cieľom je dosahovať maximálne možné výnosy s prihliadnutím na riziko, ktoré je klient ochotný podstúpiť.