Šikovný investičný program Aktív (ŠIP Aktív)

ŠIP Aktív je vhodný pre investorov, ktorí túžia po finančnej nezávislosti a môžu investovať finančné prostriedky dlhodobo. Naším cieľom je dosiahnuť čo najvyšší výnos, na čo je však obyčajne potrebný dlhší čas. Na dosiahnutie tohto cieľa využívame presúvanie investícií medzi rôznymi triedami aktív v čase, čím sa snažíme pre vás dosiahnuť nižšie riziko straty a na druhej strane sa snažíme neustále vyhľadávať príležitosti na dosiahnutie zaujímavého výnosu.

Podiel akcií v portfóliu

Maximálne 50% aktív môže byť investovaných do akciovej zložky, a to buď priamo alebo postredníctvom podielových fondov. Okrem akcií môže fond investovať 10% portfólia do alternatívnych investícií, resp. môže investovať do dlhopisov v neinvestičnom pásme. Objem investícií do akcií + alternatívnych investícií + dlhopisov v neinvestičnom pásme môže tvoriť až 100% portfólia.

Štruktúra investícií

Váha jednotlivých tried aktív sa v portfóliu môže dynamicky meniť. Limity sú určené rozdielne podľa vybraného rizikového profilu. Cieľom je dosahovať maximálne možné výnosy s prihliadnutím na riziko, ktoré je klient ochotný podstúpiť.