Stabilita

Turbulencie na finančných trhoch v posledných rokoch zneistili mnohých ľudí. Časť z nich stratila sympatie, či dokonca dôveru v investície. Preto pri produktoch skupiny Šikovný investičný program je naším prvoradým cieľom efektívne zhodnocovanie vašich peňazí. Investiční experti denne monitorujú finančné trhy a spravujú vaše investície. Moderná investičná stratégia a široká diverzifikácia zabezpečujú rozumnú rovnováhu výnosu a rizika. Preto sú vaše aktíva optimálne investované.

Diverzifikácia (rozloženie) investícií

Pestré použitie rôznych tried aktív v portfóliách je kľúčovou zložkou úspešného dlhodobého investovania. Jednotlivé triedy aktív prinášajú rôznu výšku výnosu a teda aj úroveň rizika. Pre dosiahnutie optimálneho rizikovo-výnosového profilu diverzifikujeme investície v celej škále tried aktív od nástrojov peňažného trhu, cez dlhopisy, alternatívne investície až po akcie. Pri správe aktív sa využíva aj regionálne rozloženie investícií a rozloženie investícií s ohľadom na menové riziká. Váhy jednotlivých tried aktív sú ohraničené v závislosti od typu Šikovného investičného programu (Klasik, Balans, Aktív), ktorý si zvolíte. A teda korešpondujú s tým, aký typ človeka - investora ste a aké potreby si želáte naplniť.

Prístup správy peňazí

Prvoradým cieľom produktov skupiny Šikovný investičný program je efektívne zhodnotenie vašich peňazí, a to v súlade so stupňom rizika, ktoré ste vzhľadom na vaše potreby a očakávania ochotný akceptovať. Na dosiahnutie tohto cieľa využívame presúvanie investícií medzi rôznymi triedami aktív v čase, čím sa snažíme pre vás dosiahnuť nižšie riziko straty a na druhej strane sa snažíme neustále vyhľadávať príležitosti na dosiahnutie zaujímavého výnosu.

Tvorba portfólia

Základom pre tvorbu portfólií produktov skupiny Šikovný investičný program je systematický a overený investičný proces. Výsledkom sú zodpovedné investičné rozhodnutia s cieľom skladby optimálneho portfólia. Investičný proces pozostáva z troch krokov:

Krok 1.: Základné portfólio
  • Zostavenie neutrálneho portfólia v súlade s príslušným stupňom rizika v jednotlivých triedach aktív.
Krok 2.: Taktická alokácia
  • V rámci pásiem stanovených v základnom portfóliu sa vykonávajú úpravy váh jednotlivých tried aktív, a to v závislosti od prostredia na finančných trhoch. Okrem toho akciová zložka portfólia podlieha regionálnej alokácii. V prípade, pokiaľ naši experti očakávajú pozitívny vývoj mien, ktoré sú investíciami v portfóliu zastúpené, dočasne môžu byť menové riziká v súvislosti s takýmito investíciami nezabezpečené.
Krok 3.: Selekcia fondov
  • Prostredníctvom komplexnej analýzy sú vyberané najlepšie fondy z príslušných tried aktív.
  • Prioritne sú vyberané fondy spoločnosti ERSTE-SPARINVEST, portfólio môže byť doplnené v prípade identifikovaných príležitostí fondami tretích strán.