Tiráž

Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.

Sídlo a poštová adresa:

Tomášikova 48, 832 65 Bratislava

Tel: 0850 111 888

E-Mail: amslsp@slsp.sk

Internet: www.amslsp.sk

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka 2814/B

Pedmet podnikania:

  • vytváranie a správa podielových fondov
  • riadenie portfólia tvoreného jedným alebo viacerými investičnými nástrojmi v súlade s poverením klienta na základe zmluvy o riadení portfólia oddelene od portfólia iných klientov vo vzťahu k investičným nástrojom podľa zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách, v platnom znení
  • poradenská činnosť vo veciach týkajúcich sa investovania do investičných nástrojov vo vzťahu k investičným nástrojom podľa zákona o cenných papieroch
  • pri vykonávaní činností podľa § 3 ods. 3 písm. a), b) zákona č. 594/2003 Z. z. o kolektívnom investovaní (riadenie portfólia v súlade s poverením klienta na základe zmluvy o riadení portfólia alebo riadenie investícií pre fondy vytvorené podľa osobitného zákona) a vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. g), h), i) zákona o cenných papieroch (termínové zmluvy, opcie, zmluvy o zámene úrokových mier) je spoločnosť oprávnená vykonávať túto činnosť len k nástrojom, ktoré sa vzťahujú na meny a úrokové miery.

Orgán štátneho dohľadu:
Národná banka Slovenska

 

Predstavenstvo

Mgr. Dušan Svitek

RNDr. Roman Vlček

Adrianus J.A. Janmaat

Dozorná rada:

Mag. Heinz Bednar

Christian Schön

Günther Mandl

 

Podmienky používania internetovej stránky www.sikovnyprogam.sk (ďalej „podmienky“)

  • Prezentácia fondov Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s. a celej investičnej skupiny Erste Asset Management GmbH
  • Informácie a doplňujúce prepojenia na (finančné) produkty (najmä investičné fondy), služby a iné aplikácie z ponuky Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., Erste Asset Management GmbH a skupiny ERSTE.
  • Informácie venované tematike investičných fondov, cenných papierov, kapitálových trhov a investícií.

Prevádzkovateľom internetovej stránky www.amslsp.sk a jej súčastí (ďalej „internetová stránka“) je Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a. s., so sídlom Tomášikova 48, 832 65 Bratislava, IČO: 35 820 705, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo 2814/B (ďalej „prevádzkovateľ“).

 

Podmienky upravuje, vydáva a mení výhradne prevádzkovateľ. Podmienky sa vzťahujú na všetky osoby, ktoré vstupujú na internetovú stránku a používajú internetovú stránku (ďalej „používateľ“). Prevádzkovateľ ako autor je v súlade so zákonom č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom osobou oprávnenou vykonávať majetkové práva k tejto internetovej stránke, predovšetkým udeľovať súhlas na ich použitie

Prevádzkovateľ udeľuje používateľovi právo používať internetovú stránku výhradne na osobnú potrebu používateľa. Akékoľvek iné použitie internetovej stránky podlieha predchádzajúcemu súhlasu prevádzkovateľa. Poskytnutie akýchkoľvek informácii používateľom prostredníctvom internetovej stránky prevádzkovateľovi sa zároveň považuje za udelenie súhlasu používateľa prevádzkovateľovi na použitie týchto informácií na účel výkonu podnikateľskej činnosti prevádzkovateľa v súlade s osobitnými predpismi.

Pre akékoľvek používateľom poskytnuté informácie nevyplýva pre prevádzkovateľa žiadny záväzok mlčanlivosti okrem prípadov, ak takáto povinnosť vyplýva prevádzkovateľovi zo zmluvy s používateľom, alebo ak mu takáto povinnosť vyplýva zo všeobecne záväzných právnych predpisov. Používateľ nesmie prenášať na internetovú stránku alebo jej prostredníctvom akékoľvek informácie porušujúce právne predpisy platné v Slovenskej republike alebo odporujúce dobrým mravom. Používateľ nesmie akýmkoľvek spôsobom zasahovať do technickej podstaty alebo obsahu internetovej stránky. Právo realizovať zmeny, odstrániť alebo doplniť akékoľvek súčasti internetovej stránky má výhradne prevádzkovateľ.

 

 

Upozornenie:

Podielové fondy ŠIP Klasik, ŠIP Balans, ŠIP Aktív sú zbernými fondmi a spravuje ich spoločnosť Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a. s., Tomášikova 48, 832 65 Bratislava, ICO: 35 820 705, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka c. 2814/B. Minimálne 85 % majetku v tomto zbernom fonde je nepretržite investovaných do podielových listov príslušného hlavného fondu. Investovanie do podielových fondov je spojené aj s rizikom. Hodnota investície sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. Výnosy z investície do podielových fondov dosiahnuté v minulosti nie sú zárukou budúcich výnosov. Hospodárenie podielového fondu sa riadi štatútom, predajným prospektom a kľúčovými informáciami pre investorov, ktoré možno získať na všetkých predajných miestach správcovskej spoločnosti.